Eerste stap naar een toegankelijke website: De toegankelijkheidsverklaring

Schrijfveer en inktpot

Sinds 23 september van dit jaar is elke (semi)overheidsorganisatie verplicht aan te geven in hoeverre haar websites voldoen aan de richtlijnen van WCAG 2.1 AA. De wettelijke grondslag hievoor ligt in het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’ dat op 1 juli 2018 in werking is getreden. In dit Besluit, volgend uit de Europese Toegankelijkheidswet, is geregeld dat websites en apps van (semi-)overheidsinstellingen toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Wij schreven hierover eerder al een artikel. Aangezien de verplichting voor apps pas geldt vanaf 23 september 2021, beperken we ons in dit artikel tot de website. (Semi)overheidsinstellingen kunnen door het opstellen en publiceren van een toegankelijkheidsverklaring aangeven hoever ze staan in dit proces voor een specifieke website. Maar wat moet er in die verklaring staan? Op DigiToegankelijk staat hierover een uitgebreide beschrijving. Onderstaand zijn de belangrijkste punten uitgelicht.

Wat staat er in een toegankelijkheidsverklaring?

Stand van zaken voor de toegankelijkheid van een website

In een toegankelijkheidsverklaring leg je verantwoording af over waar je staat in het proces om je website te laten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Je beschrijft de maatregelen die gepland worden of al genomen zijn om de website te laten voldoen aan de richtlijnen van WCAG 2.1 AA. In de verklaring zal dus ook een planning moeten worden opgenomen.

Nalevingsstatus

Met de verklaring geeft een (semi)overheidsinstelling ook aan in hoeverre de noodzakelijke maatregelen genomen zijn om haar website te laten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Dit is de zogeheten nalevingsstatus van je website. Je website kan een van de volgende statussen hebben:

Onevenredige belasting

Het kan zijn dat je vindt dat het voldoen aan bepaalde eisen uit de WCAG onevenredig belastend is voor je organisatie. Het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’ geeft je de mogelijkheid om in je verklaring aan te geven waarom bepaalde eisen (tijdelijk) niet worden toegepast. Het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis worden echter niet als legitieme redenen gezien.

Meldingsprocedure voor toegankelijkheidsproblemen

In je verklaring ben je verplicht te beschrijven hoe iemand problemen met toegankelijkheid van jouw site kan aankaarten en wat er vervolgens met zo’n melding gedaan wordt. Daarnaast moet duidelijk zijn bij wie iemand terecht kan als er onvoldoende met zijn of haar melding gedaan wordt.

Onderzoek als basis voor je verklaring

Voor een goede verklaring over de actuele toegankelijkheid van je website heb je inzicht nodig in de stand van zaken op dit moment. Hiervoor doe je een audit of onderzoek. Een goed onderzoek moet voldoen aan een aantal kenmerken. Zo moet de audit bijvoorbeeld handmatig worden uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode WCAG-EM. Ook mogen de onderzoeksresultaten maximaal 36 maanden oud zijn.

Hoe publiceer je een toegankelijkheidsverklaring?

Opstellen van de verklaring volgens standaard model

Alle bovenstaande elementen moeten op een overzichtelijke manier worden opgenomen in je verklaring. Om toegankelijkheidsverklaringen snel te kunnen scannen en goed onderling te kunnen vergelijken, moeten ze voldoen aan een standaard model. Logius heeft een tool ontwikkeld, de invulassistent, waarmee je je verklaring kunt opstellen in de laatste versie van dit model.

Ondertekenen van de verklaring

De verklaring is een wettelijke verplichting. Daarom moet deze worden ondertekend door een functionaris of bestuurder die verantwoordelijk is voor webtoegankelijkheid binnen jouw organisatie en daar dus ook op kan worden aangesproken.

Publiceren van de verklaring

Je publiceert je toegankelijkheidsverklaring in ieder geval op je website. De verklaring moet makkelijk te vinden zijn, bijvoorbeeld op je homepage. Daarnaast kun je de verklaring opnemen in het Register van Toegankelijkheidsverklaringen. Voordeel hiervan is dat je op je eigen website kunt volstaan met een link naar de volledige verklaring in dit register. Wanneer je verantwoordelijk bent voor meerdere websites is het bovendien overzichtelijker als je alles op één plek beheert.

Hoe verder?

Aan de slag en de verklaring aanpassen

De verklaring is niet meer dan een tijdelijk rapportage over de stand van zaken. De maatregelen die je in de toegankelijkheidsverklaring hebt beschreven moeten natuurlijk ook uitgevoerd worden. Wanneer je dit gedaan hebt, verwerk je de resultaten hiervan weer in een geactualiseerde versie van je verklaring. Je kunt de invulassistent weer gebruiken om je verklaring te vernieuwen.

Blijven testen

Je website is geen statisch medium. Je doet technische aanpassingen en voegt regelmatig nieuwe content toe. Het is daarom van belang om wanneer je website eenmaal toegankelijk is, dit te blijven monitoren. Dat doe je bijvoorbeeld door middel van automatische tests en door regelmatig handmatige audits uit te voeren. Sowieso mag een afgenomen audit niet ouder zijn dan 36 maanden.

Heb je hulp nodig bij het opstellen en publiceren van je toegankelijkheidsverklaring en de uitvoering van een toegankelijkheidsaudit? Wij helpen je graag! Neem contact met ons op!